Toplam Kalite Kültürü Elemanları ile Örgüt Çalışanlarının İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Araştırmanın bulguları, çalışmanın iki temel tekniği olan kantitatif ve kalitatif yaklaşımların sonuçlarını yansıtacak şekilde ve iki başlık altında sunulmaktadır. Kalitatif araştırma, çalışmayı üçüncü ölçme aracı olan kontrol listesi/check list aracılığıyla gerçekleştirirken, diğer iki ölçme aracı olan kalite kültürü elemanları ölçüm cetveli, örgüte bağlılık ve Minnesota iş tatmini soru kağıdı da araştırmanın kantitatif boyutunu oluşturmaktadır.

DERGİ

HRdergi Mayıs sayısı çıktı

SATIN AL Mayıs 2024