İK Analitiğini Anlama Kılavuzu 101


Bir şirketin insan kaynağı süreçlerini, işlevlerini, zorluk ve fırsatlarını derinlemesine anlamak; istatistik ve veri yorumlama tekniklerinin uygulanmasını gerektirir. Bu veri odaklı ve hedef odaklı yöntemler, sistemleri optimize etmenin yanı sıra sürdürülebilir iş uygulamaları elde etmek için çok önemlidir. İK Analitiği, iş sonuçlarını iyileştirmek için yetenek verilerinin toplanması ve uygulanmasıdır. İK Analitikleri'nin evrimi, şirketlerin daha proaktif yaklaşımlarla çalışmasını sağlamak için kuralcı analitikten tahmine dayalı analitiklere geçiş yaptı.

Başarılı bir İK stratejisi yürütmek, uygun karar verme ve stratejileri bilgilendirmek için verilerin kullanılmasını gerektirir. İK analitiği, çalışanlar hakkında veri toplamayı, analiz etmeyi ve yorumlamayı içerdiği için en zorunlu veri kaynaklarından biridir. Bu süreç, İK'nın işgücünün ihtiyaçlarını, davranışlarını ve sonuçlarını daha iyi anlamasını sağlar, böylece kanıta dayalı karar verme hem çalışanlar hem de şirket için daha sağlıklı iş sonuçlarına dönüşebilir. Şirketler, İK analitiğinin kullanılmasıyla, çalışan memnuniyeti ve elde tutma oranı da dahil olmak üzere işgücü niteliklerini artırabilir.

İK Analitikleri nedir?

İK analitikleri, şirketlerin iş gücünde hemen fark edilemeyebilecek eğilimleri ve kalıpları belirlemesini sağlamak için gerekli olan verilerin toplanmasıdır. Bu veriler, çalışanlarının ihtiyaçlarını daha iyi karşılayan ve yaygın olarak İK analitiği olarak adlandırılan İK politikalarının ve uygulamalarının geliştirilmesine bilgi sağlamaya yardımcı olur.

İK Analitikleri Neden Önemlidir?

İK analitiği önemlidir çünkü İK profesyonellerinin, rakiplerini geride bırakmak için genel endüstri trendlerini takip etmek yerine doğrudan yeteneklerinin ihtiyaçlarını karşılayan hedefli ve etkili İK stratejileri yoluyla veri odaklı kararlar almasına olanak tanır. Yetenek şüphesiz iş operasyonlarının en önemli unsurlarından biridir ve günümüz pazarında yeteneği başarılı bir şekilde elde tutmak, doğru yeteneği bulmak kadar önemlidir. İnsan analitiği veya İK analitiği, şirketlere iş tatmini ve elde tutmayı iyileştiren politikalar ve girişimler geliştirmek için değerli içgörüler sağlar ve sonuç olarak şirketin kârlılığını güçlendirir.

İK Analitikleri en Çok hangi İK süreçlerinde fayda sağlar?

1. Kurum Kültürü

İK Analitikleri, kurum kültürünü çeşitli şekillerde bilgilendirebilir. Şirketler, çalışan davranışları, tutumları ve sonuçları hakkında veri toplayıp analiz ederek, kültürlerini şekillendiren temel değerler ve normlar hakkında fikir edinebilir. Bu, şirketlerin belirtilen değerleri ile çalışanlarının gerçek davranışları ve deneyimleri arasındaki uyum veya uyumsuzluk alanlarını belirlemelerine yardımcı olabilir.

Örneğin, iş birliğine ve ekip çalışmasına değer veren bir şirket, çalışanların ekiplerde etkili bir şekilde çalışıp çalışmadığını ve ekip performansını engelleyebilecek herhangi bir sorun veya zorluk olup olmadığını değerlendirmek için İK analitiğini kullanabilir. 

Şirket; ekip kompozisyonu, ekip dinamikleri ve ekip sonuçları hakkındaki verileri analiz ederek, daha işbirlikçi ve kapsayıcı uygulamaları teşvik etmek için çabalarını yoğunlaştırması gerekebilecek alanlara ilişkin fikir edinebilir.

Şirketler, çalışan memnuniyeti, ciro ve performansa ilişkin verileri inceleyerek işgücü tarafından tercih edilen ve istenen olumlu sonuca yol açan İK politikalarını belirleyebilir.

İK analitiği, çalışanlar için olumlu ve üretken bir ortam yaratarak, kurumun hedeflerini ve değerlerini destekleyecek şekilde kültürlerini anlamak ve şekillendirmek isteyen şirketler için değerli bir araçtır.

2. Yetenek Yönetimi

Başarılı bir işgücünü sürdürmek için şirketlerin çalışan performansı, katılımı ve gelişimi ile ilgili verileri toplaması ve analiz etmesi çok önemlidir. Bu veri noktaları, bir şirketin yetenek yönetimi uygulamalarının güçlü ve zayıf yönlerine ilişkin içgörüler sağlar ve iyileştirme alanlarının belirlenmesine yardımcı olur.

İK Analitikleri, çalışanları etkili bir şekilde değerlendirmek için gereken verileri sağlar. Örneğin şirketler, yüksek performanslı çalışanları belirlemek ve başarılarına katkıda bulunan nitelikleri değerlendirmek için İK analitiğini kullanabilir. Bu, yöneticilerin ekipleri için daha iyi hedeflenmiş gelişim planları ve kariyer geliştirme fırsatları oluşturmasına olanak tanır. Fonksiyonlar arası öğrenme ve gelişim için fırsatlar da tanımlanabilir.

3. Liderlik

İK Analitikleri, olumlu liderlik uygulamaları ve davranışlarına ilişkin içgörüleri belirlemek için kullanışlıdır. Şirketler, çalışan davranışları, tutumları ve sonuçları hakkında veri toplayıp analiz ederek, çalışanlar ve bir bütün olarak şirket için olumlu sonuçlar elde etmede en etkili politikaları uygulayabilir.

Şirketler, ekip üyeleri arasında katılımı, performansı ve bağlılığı artırmada özellikle etkili olan liderleri belirlemek için İK analitiğini kullanabilir.

Ek olarak, İK analitiği, şirketlerin liderlik geliştirme programlarının etkinliğini değerlendirmelerine ve ek kaynaklara veya desteğe ihtiyaç duyulabilecek alanları belirlemelerine yardımcı olabilir. Şirketler, çalışan performansı ve gelişimine ilişkin temel ölçütleri analiz ederek, liderlik gelişimi ve iletişimine yönelik en etkili yaklaşımları belirleyebilir.

Şirketler, çalışanların tutum ve davranışlarına ilişkin verileri analiz ederek, liderlik uygulamalarının şirketin kültürüyle uyumsuzluğa katkıda bulunabileceği alanları da belirleyebilir ve bu sorunları ele almak için adımlar atabilir.

4. İşgücü Planlaması

İşgücü planlama stratejileri, devam eden iş operasyonlarını ve gelecekteki hedefleri desteklemek için gereken çalışan demografisi, becerileri ve performansına ilişkin verilerin toplanması ve analizi yoluyla İK analitiğini kullanır. Şirketler, iş güçlerinin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları hakkında fikir edinebilir ve yeni işe alım talebini ve mevcut yeteneklerinde gerekli beceri gelişimini öngörerek bu ihtiyaçları karşılayan stratejiler geliştirebilir ve buna göre plan yapabilir.

Şirketler, çıkış görüşmelerini değerlendirerek ve çalışanlarının işten ayrılmasının en yaygın nedenlerini belirleyerek ve elde tutmayı iyileştirmek için bu sorunları çözmek için adımlar atarak çalışan devrini ele almak için de verileri kullanabilir.

5. Öğrenme ve Gelişim

Öğrenme ve gelişim programları, işgücü içinde var olan beceri ve bilgi boşluklarını belirleyerek İK analitiği kullanılarak iyileştirilebilir. Bu bilgiler, belirlenen boşlukları ele alan ve çalışanlarının mevcut ve gelecekteki iş ihtiyaçlarını karşılayacak donanıma sahip olmasını sağlayan hedeflenen öğrenme ve geliştirme planları tasarlamak için kullanılabilir.

İK analitiği, şirketlerin çalışanların öğrenme ve gelişim programlarına katılımına katkıda bulunan faktörleri anlamasına ve bu bilgileri daha etkili ve ilgi çekici öğrenme deneyimleri tasarlamak için kullanmasına yardımcı olabilir. Şirketler, çalışanların katılımı ve geri bildirimleriyle ilgili verileri analiz ederek öğrenme ve gelişim programlarının en etkili unsurlarını belirleyebilir ve katılımı ve sonuçları iyileştirmek için gereken değişiklikleri yapabilir.

6. Performans Yönetimi

Şirketler, çalışan performansındaki eğilimleri belirlemek için İK analitiğini kullanabilir ve bu bilgileri performans incelemelerini ve çalışan geliştirme hedeflerini uyarlamak için kullanabilir, bu da yöneticilerin daha gerçekçi ve anlamlı hedefler ve beklentiler belirlemesine olanak tanır.

Şirketler, verilerin kullanımı yoluyla, sonuçta daha donanımlı ve motive olmuş bir iş gücüne dönüşecek daha etkili performans planları tasarlamak için farklı geri bildirim türlerinin ve hedef belirlemenin etkisini anlayabilir.

7. Çalışan Bağlılığı

Şirketler; çalışanların tutumları, davranışları ve sonuçları hakkında veri toplayıp analiz ederek, çalışanların katılımını sağlayan faktörler hakkında fikir edinebilir ve iyileştirme alanlarını belirleyebilir. Bu, şirketlerin, iş gücünün özel ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına göre uyarlanmış çalışan bağlılığı programları ve girişimleri tasarlamak için daha olumlu ve destekleyici bir çalışma ortamı yaratmasına olanak sağlayabilir.

İK analitiği, iyileştirilecek alanları belirlerken çalışan bağlılığı girişimlerinin etkinliğini de değerlendirebilir. Şirketler, çalışanların bağlılığı ve elde tutulmasına ilişkin veri analizi yoluyla, olumlu sonuçlarla en güçlü şekilde ilişkili olan faktörleri belirleyebilir ve bu bilgileri ileriye dönük katılım stratejilerini şekillendirmek için kullanabilir.

H2: İK Analitikleriyle hangi sorunları çözebilirsiniz? 

İK Analitikleri verilerinin kullanımıyla ortaya çıkarılabilecek sorunları tanımlama süreci birkaç adımdan oluşur:

• İş hedeflerini belirleyin: İK analitiği tarafından ele alınacak sorunu tanımlamanın ilk adımı, şirketin ulaşmaya çalıştığı iş hedeflerini belirlemektir. Bu, çalışanların elde tutulmasını iyileştirmeyi, üretkenliği artırmayı veya müşteri memnuniyetini artırmayı içerebilir.

• İK ile ilgili zorluk veya fırsatları belirleyin: İş hedefleri belirlendikten sonra, bir sonraki adım, şirketin bu hedeflere ulaşma becerisini etkileyebilecek İK ile ilgili zorlukları veya fırsatları belirlemektir. Bu, düşük çalışan bağlılığı, yüksek ciro veya iş gücünde çeşitlilik eksikliği gibi sorunları içerebilir.

• Sorunu tanımlayın: İK ile ilgili zorlukları veya fırsatları belirledikten sonraki adım, sorunu daha spesifik olarak tanımlamaktır. Bu, sorunun temel nedenlerinin belirlenmesini, sorunun kapsamının tanımlanmasını ve sorun hakkında bilgi toplamak için kullanılacak veri kaynaklarının belirlenmesini içerebilir.

• Sorunu ele almak için gereken verileri belirleyin: Sorun tanımlandıktan sonra, bir sonraki adım, sorunu çözmek için ihtiyaç duyulacak verileri belirlemektir. Bu, kullanılacak belirli veri kaynaklarının (performans verileri, anket verileri veya demografik veriler gibi) ve ayrıca toplanacak veri türlerinin (niceliksel veya niteliksel gibi) tanımlanmasını içerebilir.

• Verileri toplamak ve analiz etmek için bir plan geliştirin: Sorunu çözmek için ihtiyaç duyulacak verileri belirledikten sonraki adım, verileri toplamak ve analiz etmek için bir plan geliştirmektir. Bu, verileri toplamak ve analiz etmek için kullanılacak araç ve tekniklerin yanı sıra bu görevleri yerine getirmekten sorumlu olacak personeli belirlemeyi içerebilir.

Genel olarak, İK analitiği tarafından ele alınacak sorunu tanımlama süreci, iş hedeflerini belirlemeyi, İK ile ilgili zorlukları veya fırsatları belirlemeyi, sorunu tanımlamayı, sorunu çözmek için gereken verileri belirlemeyi ve verileri toplamak ve analiz etmek için bir plan geliştirmeyi içerir. 

• Veri toplama ve düzenleme
• İstatistiksel ve diğer yöntemleri kullanarak verileri analiz etme
• Sonuçların yorumlanması
• Bulgulara dayalı çözümlerin uygulanması

İK Analitikleri, İK stratejinizi nasıl geliştirebilir?

İK Analitikleri, İK stratejinizi aşağıdaki şekillerde geliştirebilir:

1. İyileştirilmiş karar verme: İK analitik, İK profesyonellerinin yetenek yönetimi, çalışan gelişimi ve elde tutma gibi İK uygulamaları hakkında daha bilinçli ve kanıta dayalı kararlar almasına yardımcı olabilir. Şirketler, çalışan bağlılığı, elde tutma ve performansla ilgili sorunları anlamak ve ele almak için verileri kullanarak İK uygulamalarının etkinliğini ve verimliliğini artırabilir ve sonuç olarak daha iyi iş sonuçları elde edebilir.

2. İK girişimlerinin daha iyi hedeflenmesi: İK analitik, şirketlerin hemen görünmeyebilecek eğilimleri ve kalıpları belirlemesine yardımcı olabilir ve iş gücünün ihtiyaçlarını daha iyi karşılayan İK politikaları ve uygulamalarının geliştirilmesi konusunda bilgi sağlayabilir. Şirketler, İK girişimlerini daha etkili bir şekilde hedeflemek için verileri kullanarak, daha hedefe yönelik, etkili İK stratejileri oluşturabilir ve daha iyi sonuçlar elde edebilir.

3. Artırılmış çalışan bağlılığı ve elde tutma: İK analitik, şirketlerin çalışanların bağlılığını ve elde tutulmasını sağlayan faktörleri anlamasına ve bu bilgileri, bu sonuçları destekleyen İK uygulamalarını şekillendirmek için kullanmasına yardımcı olabilir. Şirketler, çalışan memnuniyeti, ciro ve performansa ilişkin verileri analiz ederek, bağlılığı ve elde tutmayı artırmada en etkili olan uygulamaları ve politikaları belirleyebilir ve kaynakları buna göre tahsis edebilir.

4. Geliştirilmiş performans ve üretkenlik: İK analitik, şirketlerin performansı ve üretkenliği yönlendiren faktörleri anlamasına ve bu bilgileri İK uygulamalarını bu sonuçları destekleyecek şekilde şekillendirmek için kullanmasına yardımcı olabilir. Şirketler, çalışan performansı ve bağlılığına ilişkin verileri analiz ederek performans ve üretkenliği artırmada en etkili olan uygulamaları ve politikaları belirleyebilir ve kaynakları buna göre tahsis edebilir.

Genel olarak İK analitiği, karar verme sürecini bilgilendirerek, İK girişimlerini daha etkin bir şekilde hedefleyerek, çalışan katılımını ve bağlılığını artırarak ve performans ve üretkenliği artırarak İK stratejisini geliştirmek için değerli bir araç olabilir.

Sonuç

İK analitiklerinin amacı, şirketlerin işgücü hakkında daha iyi kararlar almalarına ve İK uygulamalarının genel etkinliğini artırmalarına yardımcı olmaktır.

İK analitikleri, karar verme sürecini bilgilendirme, İK girişimlerinin hedefini geliştirme, çalışan katılımını ve elde tutmayı artırma, performansı ve üretkenliği artırma ve daha fazla şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlama becerisi sayesinde modern İK yönetiminde giderek daha önemli hale geliyor.
 

DERGİ

HRdergi Mayıs sayısı çıktı

SATIN AL Mayıs 2024