Bunları Biliyor muydunuz?

Yazılarımıza sizlerden çok güzel geri dönüşler geliyor. Soruyorsunuz, yorumluyorsunuz, merak ediyorsunuz...
Yanınızda, masanızda ve elinizin altında her zaman bulundurabileceğiniz bir sayı hazırladık size.
Haydi siz de kendinizi test edin. Bakın bakalım bunları biliyor muydunuz?

Avukat Hasan Erdem
Hukuk Danışmanı & Bilirkişi
Arabulucu

? Askerliği biten bir işçinin 2 ay içinde işverenine işe başlatılması için müracaat edilebileceğini,

? İşveren tarafından yapılan ikramiye ödemesinin işçinin onayı olmaksızın tek taraflı olarak kaldırılamayacağını,

? Evlilik sebebiyle iş akdini fesheden kadın işçinin başka bir işyerine girerek çalışmasının hakkın kötüye kullanılması kapsamında olmadığını,

? Ev hizmetlisinin kıdem tazminatı hakkı bulunmadığını,

? Gazeteci kadın işçinin evlilik sebebiyle iş akdini feshedemeyeceğini,

? Gazetecilerin kıdem tazminatında tavan bulunmadığını,

? Bir gazetecinin kıdem tazminatına hak kazanmak için meslekte 5 yılı doldurması gerektiğini,

? Haklı sebeple iş akdini fesheden işçinin kıdem tazminatı talep edebileceğini,

? Grevde geçen sürelerin hizmet süresinden sayılmadığını,

? İşyerinde çalışan sayısı yüzden fazla olduğunda izin kurulu oluşturulması gerektiğini,

? Kısmi süreli (part-time) çalışmada fazla mesai yapılamayacağını,

? Gemi adamının en az 6 ay çalıştığında yıllık ücretli izne hak kazanacağını,

? İşyerinde intiharın Yargıtay kararları uyarınca iş kazası sayılacağını,

? Kıdem ve ihbar tazminatları zamanaşımı süresinin 10 yıl olduğunu,

? Alt işveren – asıl işveren ilişkisi olmasa dahi, ihale makamı olan kamu kurumunun her hak ediş dönemine ilişkin, son üç aylık işçilik ücretlerinden sorumlu olacağını,

? Gece 7,5 saati aşan çalışmaların karşılığının, haftalık çalışma süresi aşılmasa dahi, fazla çalışma oluşturacağını,

? Basın İş Yasası uyarınca haftalık çalışma süresinin 48 saat olduğunu,

? İhbar önelinin bölünemeyeceğini,

? İşçinin işverenin onayı olmaksızın tek taraflı yıllık ücretli izin tarihini ve süresini belirleyemeyeceğini,

? Uçuş görevi yapan hostes ve pilotların kıdem tazminatı hakkı bulunmadığını,

? İşçinin raporlu olduğu sürenin kesintisiz ihbar süresini 6 hafta aşması halinde, işveren tarafından sadece kıdem tazminatı ödenerek fesih işlemi yapabileceğini,

? Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçinin iddiasını ispatlamakla yükümlü olduğunu,

? Ücret, ikramiye, prim, fazla mesai ücreti gibi alacaklarının zamanaşımı süresinin 5 yıl olduğunu,

? Gazetecinin talep etmesine rağmen kullanmadığı izinlerinin ücretlerini iki misli alacağını,

? Emeklilik nedeniyle fesihte kıdem tazminatı faizinin, yaşlılık aylığına hak kazanma belgesinin işverene ibrazından sonra başlayacağını,

? Asıl işveren alt işveren ilişkisinin muvazaalı olması halinde, işçinin baştan beri asıl işveren işçisi olarak kabul edileceğini,

? Haklı bir sebep olmadan işverenin ücretleri 20 günü aşkın geciktirmesi halinde işçinin çalışmaktan kaçınabileceğini,

? İşyerinde çalışan sayısı yüzden fazla olduğunda izin kurulu karar defteri tutulması gerektiğini,

? Günlük 11 saati aşan çalışmaların denkleştirmeye tabi tutulamayacağını,

? Radyoloji çalışanlarının haftalık çalışma süresinin 30.01.2010 tarihinden sonraki dönem için ise haftalık 35 saat olduğunu,

? Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sürelerinin hesabında yarım saatten az olan sürelerin yarım saat, yarım saati aşan sürelerin ise bir saat sayılacağını,

? Bir yıldan az süreli mevsimlik çalışanların yıllık izin hakkı bulunmadığını,

? İşçinin şahsından kaynaklanmayan dış etkenlere bağlı satış verilerinin performans değerlendirmesinde dikkate alınamayacağını,

? İşverenin sağladığı servis ile işe gidip gelen işçinin, serviste geçirdiği trafik kazasının iş kazası sayılacağını,

? Ev hizmetlisi olarak çalışan bir kişinin geçici iş ilişkisi kapsamında olduğunu, 

? Boşta geçen süre ücretinin, iş akdinin geçersiz fesih tarihinden ileriye doğru 4 aylık ücret ve artışlar esas alınarak hesaplanması gerektiğini,

? SGK yaşlılık aylığı maaşının kişinin ölümünden sonra banka kartı ile çekilmesinde, çekilen aylığın faizi ile birlikte SGK’ya iade edilmesi gerektiğini,

? Usulüne uygun verilen ihbar önelinde iş arama izni kullandırılmamış olsa dahi feshin usulsüz hale gelmeyeceğini,

? İşveren tarafından verilen ihbar önelinde, ücretli izin süresinin ihbar öneli ile aynı anda kullanılamayacağını,

? İş Kanunu tasarısında, yıllık izin ücreti, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, eşit davranma ilkesine aykırılık tazminatı, zamanaşımı sürelerinin iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren iki yıl olarak düzenlenerek yer aldığını,

? Doğum yapan kadın işçiye talebi halinde analık izni sonrası ücretsiz doğum izninin verilmesinin zorunlu olduğunu,

? Gebe veya emziren çalışanın bir günde yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamayacağını ve emzirme süresinin çalışma süresinden sayıldığını,

? İş kazasında sigortalının %10 ve üzeri malul kalması halinde, Kurum tarafından gelir bağlanacağını,

? Analık izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın işçilere istekleri hâlinde birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda ise 180 gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilmesi gerektiğini, 

? Kadın işçinin analık izninin, yarı zamanlı ücretsiz iznin veya 6 aya kadar olan ücretsiz iznin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar, herhangi bir zamanda kısmi süreli çalışma talebinde bulunabileceğini veya koşulların varlığı halinde bu hakkı babanın kullanabileceğini,

? Özel İstihdam Bürosu aracılığıyla görevlendirme yapılmak suretiyle çalışan istihdam edilebileceğini, 

biliyor muydunuz?

Görüşleriniz için
www.erdem.av.tr
 

DERGİ

HRdergi Mayıs sayısı çıktı

SATIN AL Mayıs 2024