Avukat Hasan Erdem: 6645 Sayılı(Torba) Yasa ile İş Kanunu’nda değişenler

  

 

 HRdergi’de bu aydan itibaren artık her ay sizlerle, İş Hukuku’na ilişkin güncel konuları, mevzuatta yapılan önemli değişiklikleri, herkesi ilgilendirebilecek ve sizlerin de bilgi edinmek istediğiniz konuları paylaşacağız.

 

6645 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER;

 
4857 SAYILI İŞ KANUNU KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER;
 
 
 
1- MAZERET İZNİ
 
A)  “Mazeret izni ( Yeni Ek Madde)
 
EK MADDE 2 – İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir.
 
İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar ücretli izin verilir.”
 
Açıklama:
 
4857 sayılı İş Kanunu’nda mazeret izni başlıklı özel bir düzenleme yer almamakta, buna karşın İş K. yıllık izin bakımından çalışılmış sayılan haller başlıklı m.55/ı’de ve hafta tatili başlıklı 46. maddenin b bendinde “evlenmelerde üç güne kadar, ana veya babanın, eşin, kardeş veya çocukların ölümünde üç güne kadar verilmesi gereken izin sürelerinin” çalışılmış günlerden sayılacağı kabul edilmekte idi.
 
Torba yasa ile “mazeret izni” ayrı bir maddede özel olarak düzenlenmiştir. Bu kapsamda eski kanundan farklı olarak torba yasada, işçiye evlat edinmesi halinde üç gün, eşinin doğum yapması halinde de 5 gün mazeret izni hakkı verilmiştir.
 
Ayrıca yine yeni bir düzenleme ile işçinin çocuğun %70 oranında engelli yahut sürekli bir hastalığı bulunması halinde çalışan ebeveynlerden birine 10 güne kadar ücretli izin hakkı getirilmiştir.
 
B) Hafta Tatili Ücreti
 
MADDE 46/III-b
 
b) Evlenmelerde üç güne kadar, ana veya babanın, eşin, kardeş veya çocukların ölümünde üç güne kadar verilmesi gereken izin süreleri, (eski)
 
b)(Değişik: 6645 - 4.4.2015 / m.35) Ek 2 nci maddede sayılan izin süreleri, (yeni)
 
Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller
 
MADDE 55/I-ı
 
ı) İşçilerin evlenmelerinde üç güne kadar, ana veya babalarının, eşlerinin, kardeş veya çocuklarının ölümünde üç güne kadar verilecek izinler.(eski)
 
ı) (Değişik: 6645 - 4.4.2015 / m.35) Ek 2 nci maddede sayılan izin süreleri (yeni)
 
Açıklama:
 
Mazeret izninin ayrı bir maddede özel olarak düzenlemesi sebebiyle, hafta tatili ücreti ve yıllık izin bakımından, çalışılmış gibi sayılan süreleri gösteren mazeret izni süresine ilişkin bentlerde, mazeret izninin özel olarak düzenlendiği yeni ek 2. maddeye atıf yapılmakla yetinilmiştir.
 
 
2-ÇALIŞMA SÜRELERİ
 
4857 sayılı Kanunun “Çalışma Süresi” başlıklı 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
MADDE 63/III
 
Yer altı maden işlerinde çalışan işçiler için yer altındaki çalışma süresi; haftada en çok otuz altı saat olup günlük altı saatten fazla olamaz.(eski)
 
 “Yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi; günde en çok yedi buçuk, haftada en çok otuz yedi buçuk saattir.”(yeni)
 
Açıklama:
 
Yer altı maden işlerinde çalışanların günlük çalışma süresi 6 saatten, 7,5 saate, haftalık çalışma süresi ise 36 saatten 37 saate arttırılmıştır.
 
 
3-GECE ÇALIŞMALARI
 
4857 sayılı Kanunun “Gece Süresi ve Gece Çalışmaları” başlıklı 69 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
 
MADDE 69/III
 
(3) İşçilerin gece çalışmaları yedibuçuk saati geçemez.“Ancak, turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir.”
 
Açıklama:
 
Turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işyerlerinde işçinin yazılı onayı ile gece 7,5 saatin üzerinde çalışma mümkün hale gelmiştir. Ancak kanaatimizce her halükarda günlük çalışma süresi 11 saati geçemeyecektir.
 
 
4 - ÇALIŞTIRMA YAŞI VE ÇOCUKLARI ÇALIŞTIRMA YASAĞI
 
4857 sayılı Kanunun “Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı” başlıklı 71 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş;
 
Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı
 
A)
MADDE 71/I
 
Onbeş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak, ondört yaşını doldurmuş ve ilköğretimi tamamlamış olan çocuklar, bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler.(eski)
 
(Değişik birinci fıkra: 6645 - 4.4.2015 / m.38 )On beş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak, on dört yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış olan çocuklar; bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler. On dört yaşını doldurmamış çocuklar ise bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde yazılı sözleşme yapmak ve her bir faaliyet için ayrı izin almak şartıyla çalıştırılabilirler. (yeni)
 
Açıklama:
 
Eski Kanunda 14 yaş çalışma sınırı varken torba yasa ile 14 yaşını doldurmamış çocukların da okullarına engel olmayacak şekilde sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde çalıştırılmaları, yazılı bir sözleşme yapmak her bir faaliyet için ayrı ayrı izin almak şartıyla mümkün hale gelmiştir.
 
B)
MADDE 71/IV
 
Temel eğitimi tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde yedi ve haftada otuzbeş saatten fazla olamaz. Ancak, onbeş yaşını tamamlamış çocuklar için bu süre günde sekiz ve haftada kırk saate kadar artırılabilir. (eski)
 
(Değişik dördüncü fıkra: 6645 - 4.4.2015 / m.38)Zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış ve örgün eğitime devam etmeyen çocukların çalışma saatleri günde yedi ve haftada otuz beş saatten; sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde çalışanların ise günde beş ve haftada otuz saatten fazla olamaz. Bu süre, on beş yaşını tamamlamış çocuklar için günde sekiz ve haftada kırk saate kadar artırılabilir.(yeni)
 
Açıklama:
 
Torba yasada 14 yaşını doldurmamış sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde çalışan çocukların da çalışma süreleri ayrıca düzenlenerek, bu çalışmaların günde beş saat, haftada ise otuz saatten fazla olamayacağı öngörülmüştür.
 
C)
MADDE 71/III
 
4857 sayılı Kanunun “Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı” başlıklı 71 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ondört yaşını bitirmiş ve ilk öğretimini tamamlamış” ibaresi “on dört yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış”olarak, değiştirilmiştir.
 
Onsekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçiler bakımından yasak olan işler ile onbeş yaşını tamamlamış, ancak onsekiz yaşını tamamlamamış genç işçilerin çalışmasına izin verilecek işler, (Değişik ibare: 6645 - 4.4.2015 / m.38) “on dört yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış” çocukların çalıştırılabilecekleri hafif işler (Ek ibare: 6331 - 20.6.2012 / m.32/c / Yürürlük / m.38/c) “ onaltı yaşını doldurmuş fakat onsekiz yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit işlerde çalıştırılabilecekleri” ve çalışma koşulları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından altı ay içinde çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.
 
Açıklama:
 
Maddenin “ilköğretim” ifadesi yerine “zorunlu ilköğretim” ifadesinin eklenerek, yeniden düzenlendiği görülmektedir.
 
D)
MADDE 71/V
 
4857 sayılı Kanunun “Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı” başlıklı 71 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Okula devam eden” ibaresi “Okul öncesi çocuklar ile okula devam eden”, “birinci” ibaresi “dördüncü” olarak değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
 
(Değişik ibare: 6645 - 4.4.2015 / m.38) “Okul öncesi çocuklar ile okula devam eden” çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında olmak üzere, en fazla günde iki saat ve haftada on saat olabilir. Okulun kapalı olduğu dönemlerde çalışma süreleri yukarıda(Değişik ibare: 6645 - 4.4.2015 / m.38) “dördüncü” fıkrada öngörülen süreleri aşamaz.
 
Açıklama:
 
14 yaş altındaki çocukların da çalıştırılmasına bağlı olarak “okul öncesi çocuklar” ibaresi madde metnine eklenmiştir.
 
E)
MADDE 71/VI –Ek Madde
 
(Ek altıncı fıkra: 6645 - 4.4.2015 / m.38) Sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinin kapsamı, bu faaliyetlerde çalışacak çocuklara çalışma izni verilmesi, yaş grupları ve faaliyet türlerine göre çalışma ve dinlenme süreleri ile çalışma ortamı ve şartları, ücretin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun görüşleri alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
 
Açıklama:
 
14 yaşını doldurmamış çocukların sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinin kapsamının, bu faaliyetlerde çalışacak çocuklara verilecek çalışma izin usul ve esasları hakkındaki düzenlemelerin özel bir yönetmelikte belirleneceği belirtilmiştir.
 
F)
MADDE -104/I
 
Bu Kanunun 63 üncü maddesinde ve bu maddede belirtilen yönetmelikte belirlenen çalışma sürelerine aykırı olarak işçilerini çalıştıran veya 68 inci maddesindeki ara dinlenmelerini bu maddeye göre uygulamayan veya işçileri 69 uncu maddesine aykırı olarak geceleri yedibuçuk saatten fazla çalıştıran; gece ve gündüz postalarını değiştirmeyen, 71 inci maddesi hükmüne (Ek ibare: 6645 - 4.4.2015 / m.39) “ve bu maddenin son fıkrasında anılan yönetmelik hükümlerine” aykırı hareket eden, 72 nci maddesi hükümlerine aykırı olarak bu maddede belirtilen yerlerde onsekiz yaşını doldurmamış erkek çocukları ve gençleri ve her yaştaki kadınları çalıştıran, 73 üncü maddesine aykırı olarak çocuk ve genç işçileri gece çalıştıran veya aynı maddede anılan yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden 74 üncü maddesindeki hükme aykırı olarak doğumdan önceki ve sonraki sürelerde gebe veya doğum yapmış kadınları çalıştıran veya ücretsiz izin vermeyen, 75 inci maddesindeki işçi özlük dosyalarını düzenlemeyen, 76 ncı maddesinde belirtilen yönetmelik hükümlerine uymayan işveren veya işveren vekiline (Değişik ibare : 6270 - 17.1.2012 / m.17/e)“binikiyüz Türk Lirası idari para cezası” verilir.
 
Açıklama:
 
4857 sayılı Kanunun “İşin düzenlenmesine ilişkin hükümlere aykırılık” başlıklı 104 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “71 inci maddesi hükmüne” ibaresinden sonra gelmek üzere, çocuk çalıştırma usule ve esaslarının yönetmelikle düzenlenecek olmasının getirilmesi sebebiyle, “ve bu maddenin son fıkrasında anılan yönetmelik hükümlerine” ibaresi eklenmiştir.
 
5- Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışanların Kıdem Tazminatı
 
4857 sayılı Kanunun “Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışanların Kıdem Tazminatı” başlıklı 112 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
 
MADDE 112/II
 
“5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında rödövans sözleşmeleri çerçevesinde yer altı maden işletmeciliği yapan şirketlere ve ortaklarına ait malların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından el koyma veya takip yoluyla satışından elde edilen gelirler, öncelikle bu sözleşmeler kapsamında söz konusu şirketlerde çalışmış olan işçilerden, iş sözleşmeleri kıdem tazminatını hak edecek şekilde sona ermiş olanların kıdem ve ihbar tazminatları ile izin, fazla çalışma ve diğer ücret alacaklarının ödenmesinde kullanılır. Bu ödemeler Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından ilgililerin hesaplarına yatırılmak suretiyle gerçekleştirilir. Ödemeye esas bilgi ve belgeler, işçinin son çalıştığı işvereni tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna teslim edilir.”
 
Açıklama:
 
Maden Kanunu kapsamında rödövans sözleşmeleri çerçevesinde yer altı maden işletmeciliği yapan şirketlere ve ortaklarına ait malların TMSF tarafından el koyulması veya takip yoluyla satışından elde edilen gelirlerden öncelikle, bu şirketlerde çalışanların hak kazandıkları kıdem ve ihbar tazminatları ile izin, fazla çalışma ve diğer ücret alacaklarının ödenmesinde kullanılacağı öngörülecek, çalışanların haklarının korunması sağlanmıştır.
 
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER;
 
1- İŞYERİ HEKİMLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI
 
MADDE 8/II
 
 (2) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları; görevlendirildikleri işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir; bildirilen hususlardan hayati tehlike arz edenlerin işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu Bakanlığın yetkili birimine bildirir.(eski)
 
“(2) İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde göreviyle ilgili mevzuat ve teknik gelişmeleri göz önünde bulundurarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve tavsiyeleri belirler ve işverene yazılı olarak bildirir. Eksiklik ve aksaklıkların düzeltilmesinden, tedbir ve tavsiyelerin yerine getirilmesinden işveren sorumludur. Bildirilen eksiklik ve aksaklıkların acil durdurmayı gerektirmesi veya yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı ve benzeri acil ve hayati tehlike arz etmesi, meslek hastalığına sebep olabilecek ortamların bulunmasına rağmen işveren tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması hâlinde, bu durum işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanınca, Bakanlığın yetkili birimine, varsa yetkili sendika temsilcisine, yoksa çalışan temsilcisine bildirilir. Bildirim yapmadığı tespit edilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının belgesi üç ay, tekrarında ise altı ay süreyle askıya alınır. Bu bildirimden dolayı işvereni tarafından işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının iş sözleşmesine son verilemez ve bu kişiler hiçbir şekilde hak kaybına uğratılamaz. Aksi takdirde işveren hakkında bir yıllık sözleşme ücreti tutarından az olmamak üzere tazminata hükmedilir. İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının iş kanunları ve diğer kanunlara göre sahip olduğu hakları saklıdır. Açılan davada, kötü niyetle gerçek dışı bildirimde bulunduğu mahkeme kararıyla tespit edilen kişinin belgesi altı ay süreyle askıya alınır.”(yeni)
 
“Sektörel düzenleme çerçevesinde maden ve yapı ile diğer sektörlerde öncelikli olarak hangi meslekî unvana sahip iş güvenliği uzmanlarının görev yapacağının ve bunların yanında görev yapacak diğer mesleklere sahip iş güvenliği uzmanlarının belirlenmesine dair usul ve esaslar, Bakanlıkça belirlenir.” (m. 5 -ek cümle)
 
Açıklama :
 
Yeni ile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının bildirim yükümlülüğünü yerine getirmesi halinde, eksiklik ve aksaklıklardan dolayı sorumluluğun işverene ait olduğu, bildirilen eksiklik ve aksaklıkların acil durdurmayı gerektirmesi veya yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı ve benzeri acil ve hayati tehlike arz etmesi, meslek hastalığına sebep olabilecek ortamların bulunmasına rağmen işveren tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması hâlinde, bu durum işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanınca, Bakanlığın yetkili birimine, varsa yetkili sendika temsilcisine, yoksa çalışan temsilcisine bildirileceği, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının bildirim görevini yerine getirmemesi halinde ise sahip oldukları belgenin süresinin öncesinde 3 ay, tekrarında ise 6 ay süreyle askıya alınacağı öngörülmüştür. Öte yandan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının bildirim görevini yerine getirmesi sebebiyle iş akdinin feshedilmesi halinde de, işverenin tazminata hükmedileceği öngörülerek, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının iş güvencesi sağlanmaya çalışılmıştır. İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının kötüniyetle gerçek dışı bildirimde bulunduğunun tespiti halinde ise, faaliyet belgelerinin 6 ay süreyle askıya alınacağı görülerek, işvereni koruyucu düzenlemeler de getirilmiştir.
 
2- İŞİN DURDURULMASI
 
MADDE 25/III
 
 
6331 sayılı Kanunun “İşin Durdurulması” başlıklı 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “mülki idare amiri tarafından” ibarelerinden sonra gelmek üzere “kolluk kuvvetleri marifetiyle” ibareleri ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
 
(3) İşin durdurulması kararı, ilgili mülki idare amirine ve işyeri dosyasının bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğüne bir gün içinde gönderilir. İşin durdurulması kararıyirmidört saat içinde yerine getirilir. Ancak, tespit edilen hususun acil müdahaleyi gerektirmesi nedeniyle verilen işin durdurulması kararı aynı gün yerine getirilir. (eski)
 
(3) İşin durdurulması kararı, ilgili mülki idare amirine ve işyeri dosyasının bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğüne bir gün içinde gönderilir. İşin durdurulması kararı, (Ek ibare: 6645 - 4.4.2015 / m.2) “kolluk kuvvetleri marifetiyle” yirmidört saat içinde yerine getirilir. Ancak, tespit edilen hususun acil müdahaleyi gerektirmesi nedeniyle verilen işin durdurulması kararı, (Ek ibare: 6645 - 4.4.2015 / m.2)“kolluk kuvvetleri marifetiyle” aynı gün yerine getirilir. (yeni)
 
“(7) Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ihale ile alınan işlerde; teknolojik gelişme, iş gücü kapasitesinin artırılması, üretim metotlarında yenilik gibi bir kısım unsurlar sağlanmadan üretim ve/veya imalat planlarına, iş programlarına aykırı hareket edilerek üretim zorlaması nedeniyle hayati tehlike oluşturacak şekilde çalışma biçimleri, işin durdurulma sebebi sayılır (EK-fıkra)
 
(8) İşyerinde durdurulan işlerde izinsiz çalışma yaptıran işveren veya işveren vekillerine üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.” (EK-fıkra)
 
Açıklama:
 
Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ihale ile alınan işler işin durdurulması sebepleri açıkça düzenlenerek, işin durdurulması kararına aykırı hareket edilmesi halinde ise işveren veya vekillerine hapis cezası öngörülmüştür.
 
3- KAMU İHALESİNDEN YASAKLAMA
 
MADDE 25 ; Yeni Madde
 
“Ölümlü iş kazası sebebiyle kamu ihalesinden yasaklama”
 
MADDE 25/A – Ölümlü iş kazası meydana gelen maden işyerlerinde kusuru yargı kararı ile tespit edilen işveren, mahkeme tarafından iki yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanır. Kararın bir örneği işverenin siciline işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna gönderilir ve Kurumun internet sayfasında ilan edilir.” (yeni)
 
Açıklama:
 
Torba yasa ile ölümlü iş kazası halinde kusurlu olduğu tespit edilen işverenlerin, kamu ihalelerine katılmalarından yasaklanmaları öngörülmüştür.
 
 
4- İDARİ PARA CEZALARI VE UYGULANMASI
 
6331 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ğ) ve (l) bentleri ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve birinci fıkraya aşağıdaki bentler ile maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
 
İdari para cezaları ve uygulanması
 
A)
MADDE 26/I
 
ğ) 17 nci maddesinin bir ila yedinci fıkralarında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir çalışan için bin Türk Lirası, (eski)
 
ğ) 17 nci maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene, her bir aykırılık için çalışan başına ayrı ayrı beşyüz Türk Lirası,” (yeni)
 
l) 25 inci maddesinde belirtilen yükümlülüklere göre işyerinin bir bölümünde veya tamamında verilen durdurma kararına uymayarak durdurulan işi yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmeden devam ettiren işverene fiil başka bir suç oluştursa dahi onbin Türk Lirası, altıncı fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene ihlale uğrayan her bir çalışan için bin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar,(eski)
 
l) 25 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene ihlale uğrayan her bir çalışan için bin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar,”(yeni)
 
“o) Çalışanlarına, standartlara uygun ve CE işaretli kişisel koruyucu donanım temin etmeyen işverenlere çalışan başına beşyüz Türk Lirası, (Yeni Madde)
 
ö) Yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmayan işverenlere çalışan başına beşyüz Türk Lirası,” (Yeni Madde)
 
Açıklama:
 
Yeni düzenleme ile, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na aykırılıktan dolayı öngörülecek idari para cezaları eski düzenlemeden farklı olarak, her bir aykırılık için hükmedilecek olup, idari para cezalarına ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiştir.
 
B)

DERGİ

HRdergi Mayıs sayısı çıktı

SATIN AL Mayıs 2024